Wczytuję dane…
Prawo do odstąpienia od umowy oraz formularz

1. Na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z ust. 2-4. 

2. Kupujący może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania produktu. Kupujący nie musi podawać przyczyn odstąpienia. Odstąpienie winno nastąpić przez złożenie pisemnego oświadczenia, które należy przesłać na adres: Księgarnia DANIEL, ul. Okólna 25, 66-400 Gorzów lub e-mailem na adres poczty elektronicznej ksiazeczki@daniel.net.pl. Dla dochowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem (decyduje data stempla pocztowego lub data wiadomości e-mail). 

3. W razie skutecznego wykonania prawa odstąpienia umowę uważa się za niezawartą, a Kupujący jest wolny od wszelkich zobowiązań. Świadczenia Kupującego oraz Sprzedającego podlegają zwrotowi w stanie niezmienionym, w tym wydane do produktów gratisy lub prezenty, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot winien nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący odstąpił od umowy. Koszty przesłania produktu do Kupującego są zwracane przez Sprzedającego; koszty odesłania produktu ponosi natomiast Kupujący. Odesłanie produktu przez Kupującego za pobraniem nie będzie akceptowane. 

4. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu w przypadku zakupu periodyków, czasopism (za wyjątkiem prenumeraty) oraz nagrań dźwiękowych i wizualnych.


 Formularz odstąpienia od umowy - pobierz plik (format Microsoft Word)